GIỚI THIỆU  
 
  Góp ý dự thảo luật  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành  
 
  Văn bản - Tài liệu điện tử Văn bản - Tài liệu điện tử  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 

 
  CÔNG TÁC VĂN THƯ   
   
Quản lý Nhà nước về công tác văn thư

Nội dung quản lý Nhà nước về công tác văn thư bao gồm: Xây dựng, ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư; Quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư; Quản lý nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác văn thư; Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác văn thư theo những nội dung đã quy định. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác văn thư.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật, ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư; kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư theo thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong công tác văn thư; tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác văn thư trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa phương.

Căn cứ khối lượng công việc, các cơ quan, tổ chức phải thành lập phòng, tổ văn thư hoặc bố trí người làm văn thư (sau đây gọi chung là văn thư cơ quan).

Văn thư cơ quan có những nhiệm vụ cụ thể sau: tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân; giúp Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc người được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến; tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký ban hành; kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật; đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu; quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác.

Văn thư cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư theo quy định của Nghị định này.

Người được bố trí làm văn thư phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức văn thư theo quy định của pháp luật.

Tin đã đưa:

Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản (29/10/2008 14:36:40)
Cách thức soạn thảo và ban hành văn bản (29/10/2008 13:37:53)
Quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu (29/10/2008 09:28:30)
Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao (27/10/2008 14:31:30)
Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao (20/10/2008 10:36:28)
Thể thức các loại văn bản (10/10/2008 09:06:25)
Hướng dẫn chung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (10/10/2008 08:58:53)
Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản trên khổ giấy A4 (01/10/2008 14:16:31)
Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản trên khổ giấy A4 (01/10/2008 14:14:18)
 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
  Hồ sơ quản lý theo ISO Minimize  
Đến cuối tháng 7
đã giải quyết
95.2 %
hồ sơ đúng hạn
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG